المان‌هایی که از نظر بصری به یکدیگر متصل هستند، نسبت به المان‌هایی که به هم اتصال ندارند، بیشتر به یکدیگر مرتبط تلقی می‌شوند.

نکات

  1. المان‌هایی که ماهیت یکسان دارند را از طریق رنگ، خط، قاب یا دیگر اشکال، با هم گروه‌بندی کنید تا از نظر بصری به یکدیگر متصل باشند.
  2. می‌توانید از یک المان اتصال (مثل خط، پیکان یا...)، برای اتصال المان‌ها به دیگر استفاده کرده تا اتصال بصری ایجاد کنید.
  3. از قانون پیوستگی برای نشان دادن زمینه یا تاکید رابطه بین آیتم‌های مشابه استفاده کنید.

خاستگاه

اصول گروه‌بندی (یا اصول گروه‌بندی گشتالت)، مجموعه‌ای از اصول در روانشناسی است که اولین بار توسط روانشناسان گشتالت، برای توضیح مشاهداتی ارائه شد که در آن، انسان‌ها به طور طبیعی، اشیا را به عنوان الگوهای ساختار‌یافته درک می‌کنند. اصلی که به عنوان “اصل اختصار” (Prägnanz) شناخته می‌شود. روانشناسان گشتالت معتقدند این اصول وجود دارند؛ چرا که ذهن انسان بر اساس قوانین خاص، تمایل ذاتی برای دریافت و درک الگوها در محرک‌ها دارد. این اصول به پنج دسته، تقسیم‌ می‌شوند: مجاورت (Proximity)، شباهت (Similarity)، پیوستگی (Continuity)، بستار (Closure) و اتصال (Connectedness).

مطالعه بیشتر

به انگلیسی


دانلود پوستر رایگان