چشم انسان تمایل دارد المان‌های مشابه در دیزاین را به عنوان یک شکل، تصویر یا گروه کامل، دسته‌بندی کند؛ حتی اگر از یکدیگر دور باشند.

نکات

  1. المان‌هایی که از نظر بصری مشابه هستند، مرتبط به هم تلقی می‌شوند.
  2. رنگ، شکل، اندازه، جهت و حرکت می‌تواند نشان دهد المان‌ها متعلق به یک گروه بوده و احتمالا یک معنی یا عملکرد را از خود نشان خواهند داد.
  3. اطمینان حاصل کنید که سیستم‌های ناوبری و لینک‌ها، از نظر بصری از المان‌های متنی معمولی، تمایز داشته باشند.

خاستگاه

اصول گروه‌بندی (یا اصول گروه‌بندی گشتالت)، مجموعه‌ای از اصول در روانشناسی است که اولین بار توسط روانشناسان گشتالت، برای توضیح مشاهداتی ارائه شد که در آن، انسان‌ها به طور طبیعی، اشیا را به عنوان الگوهای ساختار‌یافته درک می‌کنند. اصلی که به عنوان “اصل اختصار” (Prägnanz) شناخته می‌شود. روانشناسان گشتالت معتقدند این اصول وجود دارند؛ چرا که ذهن انسان بر اساس قوانین خاص، تمایل ذاتی برای دریافت و درک الگوها در محرک‌ها دارد. این اصول به پنج دسته، تقسیم‌ می‌شوند: مجاورت (Proximity)، شباهت (Similarity)، پیوستگی (Continuity)، بستار (Closure) و اتصال (Connectedness).

مطالعه بیشتر

به انگلیسی


دانلود پوستر رایگان