المان‌هایی که به یکدیگر نزدیک هستند، تمایل دارند در یک گروه دسته‌بندی شوند.

نکات

  1. اصل مجاورت کمک می‌کند بین المان‌های نزدیک، ارتباط برقرار شود.
  2. برای المان‌های نزدیک به یکدیگر، عملکرد یا ویژگی‌های مشابهی انتظار می‌رود.
  3. اصل مجاورت به کاربرها کمک می‌کند اطلاعات را سریع‌تر و کارآمدتر، درک و دسته‌بندی کنند.

خاستگاه

اصول گروه‌بندی (یا اصول گروه‌بندی گشتالت)، مجموعه‌ای از اصول در روانشناسی است که اولین بار توسط روانشناسان گشتالت، برای توضیح مشاهداتی ارائه شد که در آن، انسان‌ها به طور طبیعی، اشیا را به عنوان الگوهای ساختار‌یافته درک می‌کنند. اصلی که به عنوان “اصل اختصار” (Prägnanz) شناخته می‌شود. روانشناسان گشتالت معتقدند این اصول وجود دارند؛ چرا که ذهن انسان بر اساس قوانین خاص، تمایل ذاتی برای دریافت و درک الگوها در محرک‌ها دارد. این اصول به پنج دسته، تقسیم‌ می‌شوند: مجاورت (Proximity)، شباهت (Similarity)، پیوستگی (Continuity)، بستار (Closure) و اتصال (Connectedness).

مطالعه بیشتر

به انگلیسی


دانلود پوستر رایگان