المان‌هایی که در یک منطقه با یک مرز مشخص قرار دارند، تمایل دارند در یک گروه دسته‌بندی شوند.

نکات

  1. منطقه مشترک، یک ساختار واضح ایجاد کرده و به کاربرها کمک می‌کند تا به طور موثر و به سرعت، رابطه بین المان‌ها و بخش‌های مختلف را درک کنند.
  2. یکی از راه‌های ساده ایجاد منطقه مشترک، اضافه کردن حاشیه (border) به دور یک المان، یا گروهی از المان هاست.
  3. منطقه مشترک همچنین می‌تواند پشت المان یا المان‌ها نیز با ایجاد پس‌زمینه، ایجاد شود.

خاستگاه

اصول گروه‌بندی (یا اصول گروه‌بندی گشتالت)، مجموعه‌ای از اصول در روانشناسی است که اولین بار توسط روانشناسان گشتالت، برای توضیح مشاهداتی ارائه شد که در آن، انسان‌ها به طور طبیعی، اشیا را به عنوان الگوهای ساختار‌یافته درک می‌کنند. اصلی که به عنوان “اصل اختصار” (Prägnanz) شناخته می‌شود. روانشناسان گشتالت معتقدند این اصول وجود دارند؛ چرا که ذهن انسان بر اساس قوانین خاص، تمایل ذاتی برای دریافت و درک الگوها در محرک‌ها دارد. این اصول به پنج دسته، تقسیم‌ می‌شوند: مجاورت (Proximity)، شباهت (Similarity)، پیوستگی (Continuity)، بستار (Closure) و اتصال (Connectedness).

مطالعه بیشتر

دانلود پوستر رایگان